Landrover

Garanti & assistans

GARANTI & ASSISTANS

Garanti & assistans

Garanti & Assistans

Lackgaranti

Om karosslacken behöver åtgärdas till följd av ett fel med avseende på material eller arbetsutförande utför valfri Land Rover-återförsäljare/auktoriserade reparatör eventuella nödvändiga reparationer helt kostnadsfritt. Detta gäller oavsett eventuell ägarändring under garantitiden. Löptiden för garantin för lacken inleds samtidigt som bilens garanti börjar gälla och gäller under en period på tre år.


Antikorrosionsgaranti


Om någon del av bilens kaross perforeras av rostkorrosion så reparerar valfri Land Rover-återförsäljare/auktoriserad reparatör de karossdelar som perforerats, helt utan kostnad, oavsett eventuella ägarbyten. Löptiden för antikorrosionsgarantin inleds samtidigt som bilens garanti börjar gälla och gäller under en period på sex år.

Begreppet perforering avser ett hål genom karossen som orsakats av korrosion från insidan eller undersidan som ett resultat av brister med avseende på arbetsutförande eller material.

 

Ägarens ansvar

Din ägarhandbok ochserviceportfölj redogör för hur bilens ska skötas. Var noga med attallt underhållsarbete utförs, inklusive regelbunden rengöring avkarossen, samt med att de material som används uppfyller Land Roverstekniska specifikationer. Om det erforderliga underhållet inte utförsvid de korrekta tidpunkterna, och i enlighet med Land Roversserviceintervall, upphör garantin att gälla för de berörda delarna.

Var noga med att ta bilen till en LandRover-återförsäljare/auktoriserad reparatör så snart som är praktisktmöjligt efter det att en defekt har upptäckts. Det minimerar defektenseffekt på din bil och omfattningen av de reparationer som krävs.

Spara kvitton på underhåll som utförs på bilen och registrera alltid allt underhållsarbete i serviceportföljen. 

Behöver du hjälp?

Omdu behöver ytterligare information om något som rör din bils garantikontaktar du din återförsäljare eller auktoriserad verkstad.

Begära ersättning

Om du vill inkomma med ettgarantianspråk ska du besöka din LandRover-återförsäljare/auktoriserade reparatör och ha din servicefåtöljmed dig. I det alldeles övervägande antalet fall kan LandRover-återförsäljaren/den auktoriserade reparatören utföra reparationenomedelbart. Någon gång då och då kan emellertid reparationens karaktärkräva att Land Rover-återförsäljaren/den auktoriserade reparatören fårgodkännande från Land Rover innan arbetet kan påbörjas.

Garantiundantag

Bilens garanti 

Bilensgarantitäcker inte delar som är föremål för justeringar eller utbyteni sambandmed normala service- eller underhållsoperationer. Land Roveransvararinte heller för reparationer eller utbyten som krävs tillföljd av: 

- Normal förslitning
- Att bilen inte har underhållits i enlighet med Land Rovers underhållscheman och serviceinstruktioner
- Påfyllning eller komplettering med felaktigt bränsle, exempelvis bensin i stället för diesel
- Underlåtenhet att använda av Land Rover specificerade delar eller vätskor (eller delar av motsvarande kvalitet)
- Skador som beror på försummelse, olycka eller felaktig användning 
-Obehöriga ändringar på bilen eller av komponenter (ändringar som inteöverensstämmer med Land Rovers specifikationer, inkluderar alla typerav modifieringar som syftar till att öka motorprestandan.).

 Lack- och antikorrosionsgaranti 


-Land Rover ansvarar inte heller för reparationer eller utbyten somkrävs till följd av underlåtenhet att på korrekt sätt underhålla lackoch kaross genom regelbunden rengöring i enlighet med Land Roversinstruktioner
- Underlåtenhet att i rätt tid åtgärda lack- ellerkorrosionsskador som registrerats i serviceportföljen av en LandRover-återförsäljare/auktoriserad reparatör vid tiden för den årligabesiktningen
- Faktorer utanför Land Rovers kontroll såsomnaturrisker (salt, industriella utsläpp, stormskador, surt regn) ochnaturskador (inklusive stenskott, repor och användning av olämpligarengöringsmedel)
- Reparationer efter olyckor där man använt material eller reparationsmetoder som inte Land Rover godkänt. 
- Ändringar av fordonet så att det skiljer sig från Land Rovers originalspecifikation. 

Andra undantag 

Land Rovers garanti utesluteransvar för förlorad tid, olägenheter, förlorade transportmöjlighetereller andra tillfälliga skador eller följdskador som du (eller någonannan) kan råka ut för som ett resultat av en defekt som omfattas avdenna garanti.

Garantitäckning på resa

Land Rover harett omfattande servicenätverk i de flesta delar av världen. Alla LandRover-återförsäljare/auktoriserade reparatörer kan utföra reparationersom omfattas av Land Rovers garanti. Under normala omständigheter skadu inte behöva betala något för garantiarbete när det utförs av en LandRover-återförsäljare/auktoriserad reparatör.

När du är på resamåste du vid behov kunna visa upp din bils serviceportfölj (sombefäster din rätt till garantitäckning och till relevant underhålls-och servicematerial). Om du inte kan det kontaktar LandRover-återförsäljaren/den auktoriserade reparatören Land Rover, denlokala importören eller det nationella försäljningsbolaget.

Under exceptionella omständigheter kan du eventuellt få lov att betalaför reparationer som i själva verket omfattas av Land Rovers garanti.Spara fakturan i så fall och – om det är praktiskt möjligt – utbyttadelar, så att din lokala Land Rover-återförsäljare/auktoriseradereparatör när du återvänt hem kan ordna med omedelbar återbetalning pålämpligt sätt.


3-års/max 100 000 km garanti

Bilens garanti

Om någon del av bilen behöver repareras eller bytas på grund av etttillverkningsfel så gör en valfri LandRover-återförsäljare/auktoriserad reparatör det helt utan kostnad,oavsett eventuella ägarbyten under garantitäckningsperioden.

Däcksdefekter täcks av däckstillverkarens garanti. Din LandRover-återförsäljare/auktoriserade verkstad hjälper dig medersättningskrav avseende däck.

Bilens garanti börjar gälla perden dag då bilen levereras till den första kunden/förmedlare/mellanhandoch gäller sedan i tre år eller i max 100 000 km (det som inträffarförst).

Observera att endast Land Rovers originaltillbehör,som monterats av en Land Rover-återförsäljare/auktoriserad verkstad,inom 1 månad eller 1 500 km (beroende på vilket som inträffar först)från överlämnandet av en ny bil omfattas av samma garantivillkor ochgarantilöptid som nybilsgarantin. 

Land Rover Assistans omfattar alla svenskregistrerade nya LandRover och gäller under 3 år räknat från första registreringsdatum.

Hör mer från din återförsäljare / serviceverkstad >