ÄNDRADE UTSLÄPPSNORMER FÖR FORDON

MÖJLIGHET FÖR VARJE FÖRARE ATT VÄLJA.

Ändrad lagstiftning, oro över folkhälsan samt ökad transparens kring utsläppstester har fått många att ifrågasätta hur rena dieselmotorer är och huruvida det är rätt val för dem.

Det är viktigt att notera att nuvarande dieselmotorer är bland de renaste som någonsin tillverkats.

Varför har dieselmotorer hamnat i fokus?

Vissa gaser som bildas i förbränningsmotorer har kopplats till andningsproblem, smog och dålig luftkvalitet.Dieselmotorer avger i genomsnitt mindre CO2 än bensinmotorer, men de avger i stället mer NOx. I moderna dieselmotorer används dieselavgasvätska (DEF) – även känd som AdBlue® – i ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) som omvandlar NOx tillbaka till kväve och syre. Ända sedan 2006 har samtliga våra dieselbilar utrustats med partikelfilter som avlägsnar 99 % av alla partiklar i avgaserna.

Dieselmotorer som uppfyller de senaste EU6-utsläppsnormerna har SCR-teknik. De avger därför mindre mängder NOx och partiklar än de dieselmotorer som byggdes innan normerna infördes.

På grund av effekterna på folkhälsan har ett antal europeiska städer presenterat åtgärder för att försöka minska NOx-utsläppen. London, till exempel, har infört sin ”T-Charge”, som är en extra avgift ovanpå den redan befintliga trängselavgiften och som syftar till att hålla äldre dieselfordon borta från vissa områden. Dieselfordon som uppfyller EU6 är undantagna från denna avgift tack vare sina låga NOx-utsläpp.

Alla våra EU- och EEA-dieselmotorer uppfyller sedan september 2015 stränga EU6-utsläppsföreskrifter. Det betyder att våra dieselmotorer är så rena att de får passera fritt genom de särskilt stränga miljözoner där böter utdelas till förare med fordon som släpper ut höga nivåer av föroreningar.

Vår satsning på hållbar körning innebär att vi tillverkar några av våra renaste motorer hittills.

Den så kallade Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure (WLTP) är en ny laboratorietestmetod som infördes i september 2017 och som är utformad för att tillhandahålla uppgifter om bränsleekonomi och CO2-utsläpp som stämmer bättre överens med de värden som erhålls vid verklig körning. Med en ny utsläppsnorm (EU6d RDE) kommer bilar för första gången att testas både ute på vägar och i ett laboratorium, detta för att utsläppsvärdena ska bli ännu mer noggranna.

Alla våra dieselmotorer som byggs för EU- och EEA-marknaderna är sedan september 2015 utrustade med ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR). Systemet använder den ureabaserade vätskan AdBlue® för att avsevärt minska miljöpåverkan.

Filtreringstekniken, som är monterad som standard på alla våra dieselbilar, avlägsnar upp till 99 % av alla partiklar innan de lämnar avgasröret.

Vad är skillnaden mellan bensin- och dieselmotorer?

En vanlig missuppfattning är att dieselbilar är långsammare, bullrigare och dyrare att köra än bensinbilar. Men tack vare förbättringar av dieselmotorernas teknik samt konstruktionsmässiga framsteg är skillnaden mellan de båda typerna numera knappt märkbar.

Dieselmotorns höga vridmoment på låga varvtal är idealisk för släpvagnskörning eftersom det tillåter tidigare uppväxlingar och ger kraftig acceleration.

Bensinmotorns effekt i det övre varvtalsområdet är jämnare och har bättre respons, men det krävs högre varvtal för att samma vridmoment ska erhållas som i dieselmotorn.

Vilken motor är rätt för mig?

Innan du köper en bil bör du tänka igenom hur dina körvanor normalt ser ut. Dieselmotorer är effektivare på längre resor i höga hastigheter. Men om din körning består av kortare resor och innefattar stadstrafik med frekventa stopp- och startförlopp, är det inte säkert att en dieselmotor är det bästa alternativet.

Det högre energiinnehållet i dieselbränsle och det sätt på vilket energin frigörs vid förbränning innebär att en dieselmotor är mer sparsam om du kör minst 1 900 mil om året. En dieselmotor är därför sannolikt det mest kostnadseffektiva alternativet.

Moderna dieselfordon är utrustade med ett dieselpartikelfilter (DPF). Filtret samlar upp partiklar i avgaserna som sedan förbränns när det når en hög temperatur. Kortare resor, exempelvis sådana som ofta sker i städer, gör det svårare att uppnå denna process. För den som mest kör i stadstrafik kan en bensinbil, hybrid eller helt eldriven bil vara ett lämpligare alternativ.Hur kommer ändrad lagstiftning kring diesel att beröra mig?

Dieselbilar som körs i tätortsområden kommer sannolikt att under de närmsta två eller tre åren påföras ytterligare kostnader utöver dem som tas ut för fordon som drivs med bensin eller alternativa bränslen.

Ägare av nyare dieselfordon som uppfyller de senaste EU6-utsläppsnormerna kommer emellertid inte att bestraffas på samma sätt som de som kör äldre, mindre miljövänliga dieselfordon.

Alla våra dieselbilar som sålts på EU- och EEA-marknaderna sedan september 2015 uppfyller EU6-normerna.

Resultaten hittills:

Vi har investerat en miljard brittiska pund i vårt toppmoderna motortillverkningscenter för att utveckla mindre dieselmotorer med lägre utsläpp, och detta utvecklingsarbete har gett anmärkningsvärda resultat. Mellan 2007 och 2015 sänkte vi CO2-utsläppen från vår europeiska vagnpark med 32 %. Dessutom lyckades våra kunniga ingenjörer sänka våra NOx-utsläpp med 90 % mellan 2004 och 2016.

Vad ska jag göra nu?

Med hjälp av vår enkla handledning kan du fatta ett välgrundat beslut kring ditt nästa motorval baserat på dina körvanor.

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.

DIESELAVGASVÄTSKA

DIESELAVGASVÄTSKA

Dieselmotorer och selektiv katalytisk reduktion: Vad är DEF, hur sker påfyllning samt vanliga frågor.
LAND ROVERS BENSIN- OCH DIESELMOTORER

LAND ROVERS BENSIN- OCH DIESELMOTORER

I vårt motorprogram kan du välja den som bäst passar ditt arbete och din livsstil.
ANSVAR

ANSVAR

Vi vill att vår verksamhet ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, så att vi kan öka värdet för våra kunder, företaget och ekonomin i stort.