INTEGRITETSPOLICY VÄGASSISTANS

INTEGRITETSPOLICY VÄGASSISTANS

DATASKYDD – VAD DU BÖR VETA NÄR DU ANVÄNDER VÅRA VÄGASSISTANSTJÄNSTER

Vägassistansen har utformats speciellt för Land Rover-förare för att hjälpa till i olika nödsituationer, från stillastående på grund av haveri eller olycka till mindre olyckshändelser som en punktering.1. VILKA ÄR VI?

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR (Allmänna Dataskyddsförordningen) är:

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Coventry
CV3 4LF

Du når vårt dataskyddsombud via [email protected]. .

Mer information om Jaguar Land Rover (JLR) Group: Jaguar Land Rover Limited ingår i en koncern med dotterbolag i olika europeiska länder. Mer information finns på : https://www.jaguarlandrover.com/.2. HUR OCH VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR FRÅN DIG:

Som en del av tillhandahållandet av våra vägassistanstjänster samlar vi in och behandlar uppgifter från dig som vi behöver för att utföra dessa tjänster.

Hur vi samlar in data i samband med tillhandahållande och leverans av vägassistanstjänster:

 • om du köper ett fordon från en auktoriserad Jaguar Land Rover-återförsäljare som är berättigad till att erbjuda vägassistanstjänster från oss;

 • när du kontaktar oss, i synnerhet för att fråga om eller använda våra vägassistanstjänster;

 • om du kontaktar oss eller skickar ett meddelande.


Vilka personuppgifter vi samlar in från dig för att tillhandahålla och leverera vägassistanstjänster:

Hälsning, titel, för- och efternamn, företagsnamn (om du inte är konsument), telefonnummer (mobil/fast telefon), e-postadress, adress, din serviceverkstad, information om din nuvarande bil, annan information om din begäran, samt information, filer (dokument, bilder osv.) och utvärderingar som du gör, till exempel när du använder våra vägassistanstjänster eller när du genomför kundnöjdhetsundersökningar.3. SYFTENA FÖR VILKA VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER:

Vi använder de personuppgifter vi samlar in från dig för följande ändamål:
 • för att uppfylla dina önskemål (t.ex. för att tillhandahålla haveritjänster och assistans):

 • för att behandla dina förfrågningar;

 • för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter;

 • för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar.


4. RÄTTSLIG GRUND FÖR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER:

Det finns flera rättsliga grunder för att vi ska kunna behandla dina uppgifter.

Enligt artikel 6, paragraf 1 b) GDPR för fullgörandet av ett avtal:
 • om användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett eller flera avtal som du är part i eller för att utföra åtgärder före ett ingått avtal på din begäran. Detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de avtalsenliga vägassistanstjänsterna till dig.


Enligt art. 6 (1) f) GDPR om det finns ett berättigat intresse från vår eller en tredje parts sida:
 • om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, såvida inte dina intressen eller de grundläggande rättigheterna och friheterna för den registrerade som kräver skydd av personuppgifter åsidosätts, där de berättigade intressena åläggs att uppnå de syften som anges i avsnitt 3 ovan. Detta är till exempel fallet när vi delar data med Jaguar Land Rovers lokala koncernbolag för att tillhandahålla tjänster på det lokala språket och för att ha en lokal kontakt.

Enligt artikel 6, paragraf 1 c) GDPR för fullgörande av en rättslig förpliktelse:
 • om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. uppfyllande av krav på lagring enligt handels- och skattelagstiftning eller uppfyllande av krav enligt bolagsrätten.


I enlighet med art. 6 paragraf 1 a) GDPR om du har gett ditt samtycke:
 • om du har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål (t.ex. för att genomföra en kundnöjdhetsundersökning); ditt samtycke är frivilligt och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke helt eller delvis. För att göra detta kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallelsen.

5. TILL VEM ÖVERFÖR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till följande mottagare:
 • till mottagare som behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla vägassistanstjänsterna;

 • till företag i Jaguar Land Rover-koncernen i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy, i synnerhet för att tillhandahålla lokala språktjänster;

 • till tredje part när vi säljer eller köper företag eller tillgångar;

 • om vi är skyldiga att lämna ut eller överföra dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga eller regulatoriska skyldigheter eller begäranden.


Ytterligare information om tjänsteleverantörer

Vi använder flera tjänsteleverantörer för att kunna erbjuda våra tjänster. Dessa tjänsteleverantörer kan ha tillgång till våra system och data för att tillhandahålla tjänster till oss och för vår räkning, i synnerhet använder vi lokala tjänsteleverantörer för att tillhandahålla haveritjänster och assistans.

Våra säkerhetsåtgärder med våra tjänsteleverantörer säkerställer att dina uppgifter skyddas på lämpligt sätt och endast används i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy.


Mer information om Jaguar Land Rover-koncernen och tjänsterna de kan tillhandahålla.

Som en del av Tata Group drar vi nytta av den stora IT-infrastruktur och omfattande expertis som finns inom vår utökade företagsstruktur. Som ett resultat av detta kan medlemmar i vår företagsgrupp komma att få tillgång till de personuppgifter du lämnar ut för service- och systemhantering och support, aggregerad analys, verksamhetskontinuitet samt IT-relaterade och administrativa syften efter behov. Till exempel när dataåtkomst är nödvändig för att stödja viss begäran om haveriassistans eller för att tillhandahålla teknisk support för underhåll av vägassistansfunktioner. För information om Tata Group, besök: http://www.tata.com/company/index/Tata-companies6. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER:

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning. Om dina personuppgifter överförs till mottagare i tredje land, dvs. till mottagare vars säte eller verksamhetsort inte finns i en medlemsstat i EU eller EES, kommer detta att ske på grundval av beslut om adekvat skyddsnivå som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med art. 45 GDPR eller omfattas av lämpliga och tillräckliga skyddsåtgärder för dataöverföring i enlighet med art. 46 f. GDPR eller på grundval av de undantag som anges i art. 49 GDPR.7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller endast dina uppgifter i identifierbar form så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen i enlighet med integritetspolicyn och för att uppfylla våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter. Detta innebär att dina uppgifter sparas så länge något av följande gäller:

 • dina uppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster du har begärt;

 • dina uppgifter är nödvändiga för rättsliga åtal eller försvar eller utövande av ett berättigat intresse för oss eller en tredje part;

 • lagringen av dina uppgifter föreskrivs i tillämpliga lagar och förordningar (t.ex. lagstadgade lagrings- och dokumentationsskyldigheter enligt HGB och AO, begränsningsperioder)

 • du har gett oss tillstånd att ta hand om dig tills du återkallar det samtycke du har lämnat.
8. DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU KONTAKTAR OSS:

Enligt gällande lagstiftning har du rätt till information i enlighet med art. 15 GDPR, rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR, rätt till radering enligt art. 17 GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR och rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR. Begränsningarna enligt artikel 34 och 35 i GDPR gäller för rätten till information och rätt till radering. Vidare finns en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd i enlighet med art. 77 GDPR, paragraf 19 i personuppgiftslagen.

Samtycke som ges till oss är frivilligt och du har rätt att när som helst återkalla samtycket helt eller delvis. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket fram till återkallelsen.
Din rätt att invända i enlighet med art. 21 GDPR
Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter som utförs på grund av din specifika personliga situation på basis av artikel 6.1 e i GDPR (behandling för utförande av en uppgift av allmänt intresse eller för utövande av officiell myndighet som åläggs den personuppgiftsansvarige) eller på grundval av art. 6.1 f i GDPR (behandling för att skydda den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen), detta gäller även profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna om inte tvingande legitima skäl för behandlingen kan påvisas som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dessutom har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring, vilket även gäller profilering i den mån den är relaterad till direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer dina uppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

För att utöva invändningen kan du när som helst kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

Vi gör allt vi kan för att ge bästa möjliga kundservice. Om du behöver eller vill kontakta oss på grund av dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud enligt de kontaktuppgifterna ovan.9. SÄKERHET FÖR DINA UPPGIFTER

Vi vidtar alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kräver att alla våra tjänsteleverantörer vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Om vi har gett dig ett lösenord för att få tillgång till vägassistanstjänster (eller om du har valt lösenordsskyddad åtkomst) är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon tredje part.

Dataöverföring över internet är inte helt säker. Även om vi skyddar dina personuppgifter efter bästa förmåga kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs via internet. Data överförs på egen risk. Dina uppgifter lagras i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder såsom krypteringstekniker eller autentiseringssystem för att förhindra förlust, missbruk, ändring, avslöjande, förstörelse, stöld eller obehörig åtkomst.


ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN:

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras på grund av ändringar i vägassistanstjänsterna som vi tillhandahåller dig, användningen av dina uppgifter eller tillämplig sekretesslagstiftning. Om vi ändrar detta meddelande kommer vi att meddela ändringarna.