VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Webbplatsen http://www.landrover.se drivs av Jaguar Land Rover Sverige (Bilia Sweden).
Registrerat kontor: Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
Telefon: 040 127 800

Land Rover har gjort allt för att garantera att informationen på denna webbplats är riktig.

Land Rover strävar ständigt efter att finna sätt att förbättra specifikationer, design och produktion av sina fordon och ändringar görs fortlöpande. Även om vi gör allt som står i vår makt för att framställa aktuella produkter och specifikationer, ska webbplatsen inte uppfattas som någon ofelbar guide till Land Rovers produkter och tjänster och den utgör inte heller något erbjudande om försäljning av något visst enskilt fordon. Distributörer och återförsäljare är inte Land Rovers ombud och har ingen som helst behörighet att binda Land Rover genom något uttryckligt eller underförstått åtagande eller utfästelse. Eventuella hänvisningar på denna webbplats till hastighet eller prestanda ska inte uppfattas som en uppmuntran att köra på ett riskfyllt sätt eller fortare än nationella hastighetsbegränsningar tillåter.

Samtliga siffror om bränsleekonomi anges enligt EU-direktiv 93/116/EG. De har beräknats enligt samma körcykler som används för officiell klassning av avgasutsläpp. De kan inte jämföras med tidigare siffror för jämn fart/stadstrafik och är mer representativa för faktisk bränsleförbrukning på väg. Beroende på körteknik, väg- och trafikförhållanden, omgivande faktorer och fordonets skick kan vid normal användning siffrorna för ett fordons faktiska bränsleförbrukning skilja sig från dem som uppnås vid provningsförfarandet. Om du är osäker eller undrar över något, kontakta din återförsäljare.

UPPHOVSRÄTT

Samtliga rättigheter, däribland upphovs- och databasrätt, till webbplatsen och dess innehåll tillhör eller innehas enligt licens upplåten till Land Rover eller används i övrigt av Land Rover enligt vad som medges enligt gällande rätt eller upphovsrättsinnehavaren. Du får inte utan skriftlig tillåtelse från Land Rover eller upphovsrättsinnehavaren i kommersiellt eller offentligt syfte kopiera, återge, vidarepublicera, ladda ned, utsända eller förmedla någon text, bild, grafik, logotyp, knapp, symbol, avbildning eller urval eller arrangemang av sådana eller av bakomliggande källkod eller programvara.

Du får inte anpassa, ändra eller skapa något av materialet eller informationen på denna webbplats eller använda sådan för annat än ditt eget personliga och icke-kommersiella syfte. Du är införstådd med att använda denna webbplats uteslutande för lagliga syften.

Land Rover förbehåller sig rätten att för eget syfte använda eventuellt material som skickas till webbplatsen, däribland text och bilder, antingen på webbplatsen eller i annan form, inbegripet för reklamändamål. Land Rover förbehåller sig rätten att övervaka bidrag till webbplatsen samt att redigera och avvisa eventuella bidrag.

FRISKRIVNING

Vi försöker säkerställa att information på vår webbplats är riktig, fullständig och aktuell. Genom att använda denna webbplats är du emellertid införstådd med att vara bunden av villkoren och bestämmelserna, vilka träder i kraft den dag du först använder webbplatsen.

Utan att detta menligen påverkar dina rättigheter enligt lag, tillhandahålls webbplatsen och all information, text, namn, bilder, foton, logotyper, länkar och symboler jämte övrigt material (utan inskränkning) "i befintligt skick" och "i det skick de tillhandahålls", utan någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse, garanti eller bekräftelse. Särskilt garanterar vi inte och lämnar ingen utfästelse om att information som lämnas på denna webbplats är riktig eller fullständig och vi garanterar inte heller att användningen av denna webbplats blir utan avbrott eller felfri eller att webbplatsen och dess servrar är fria från datavirus och programfel.

Land Rover ansvarar under inga omständigheter gentemot någon person för eventuell skada eller förlust som må uppstå med anledning av att information som finns på vår webbplats eller produkter som visas på denna används, inbegripet, utan begränsning, indirekt eller följdskada eller skada av vad slag det vara må som uppstår med anledning av bruk eller uteblivet bruk, förlust av data eller utebliven vinst, oavsett om talan grundas på avtal, vårdslöshet eller annan skadeståndstalan, vilken uppstår på grund av eller i anslutning till att webbplatsen används.

Oavsett vad som i övrigt må stadgas i dessa villkor och bestämmelser, ansvarar vi inte för krav som rör denna webbplats funktion eller tillgänglighet.

VARUMÄRKEN

Samtliga namn, bilder och logotyper som identifierar Land Rover utgör märken som tillhör Land Rover. Samtliga tredje parts varumärken, produkt-, tjänste- och företagsnamn som finns på denna webbplats är varumärken, servicemärken och handelsbeteckningar som tillhör sina respektive innehavare. Land Rover ger inte någon annan person än innehavarna tillåtelse att använda dem. Eventuell sådan användning kan utgöra ett intrång på innehavarens rättigheter.

EXTERNA LÄNKAR

Land Rover lämnar ingen utfästelse, garanterar, bekräftar eller bär ansvar för eventuella externa webbplatser som denna webbplats må länka till respektive från. En extern webbplats som du besöker genom att klicka på en länk på denna webbplats står utanför Land Rovers kontroll och du besöker sådan helt på egen risk.

FRISKRIVNING AVSEENDE PROGRAMVARA

Programvara som laddas ned från denna webbplats har ingående gåtts igenom och testats under alla produktionsled men vi rekommenderar ändå – liksom för all ny programvara – att du gör en viruskontroll innan du använder den. Vi rekommenderar också att du har en aktuell säkerhetskopia av din hårddisk innan du använder programvaran. Land Rover kan inte ta på sig ansvar för eventuell störning, skada på och/eller förlust av data för din data eller datorsystem som må uppstå när programvaran används. Rådfråga din nätverksadministratör innan du installerar programvara på en nätverksansluten dator.

TILLÄMPLIG RÄTT OCH BEHÖRIGT FORUM

Dessa villkor och bestämmelser ska vara underkastade och tolkas enligt rätten i England och Wales. För tvist som uppstår med anledning härav ska uteslutande domstol i England och Wales vara behörig.

Om det skulle fastställas att något av dessa villkor är olagligt, ogiltigt eller av annat skäl inte kan verkställas på grund av rätten i någon delstat eller något land i vilket dessa villkor är avsedda att ha verkan, ska det frånskiljas och strykas från denna klausul. Samtliga övriga villkor och bestämmelser ska förbli fullt ut gällande och fortsätta att vara bindande och kunna verkställas.

Land Rover förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser när som helst genom att meddela ändringen online. Om du inte till fullo accepterar dessa villkor måste du omedelbart sluta att använda denna webbplats.

Copyright © 2015 Jaguar Land Rover Limited